Avel & Hälsa

Pawpeds

Pawpeds är ett utmärkt hjälpmedel för uppfödare i väntan på att SKK Hunddata ska fyllas på med fler generationer. Uppfödare kan publicera avelsdjur i Pawpeds databas. Det ger möjlighet att följa generationerna bakåt, beräkna inavelsgrader och göra "provparningar". 

Pawpeds databas


Stamtavlor/information skickas till: 
Ann-Katrin Johansson
Herrhagsvägen 403
752 67 Uppsala

Ur SKKs grundregler för uppfödare och hanhundsägare: 

  • Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar.  
  • Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel. 


De rasspecifika avelsstrategierna är SKKs handlingsplaner för avel med respektive ras  - mål, strategier och rekommendationer riktar sig till alla uppfödare och hanhundsägare inom SKK oavsett om de är medlemmar i rasklubben eller inte. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. 

För att få valphänvisning via klubben krävs medlemskap i SKK och RAHT samt att rekommendationerna och strategierna i RAS samt klubbens kompletterande krav följs för den aktuella kullen. Om goda skäl finns för avvikelse kan uppfödare få valphänvisning genom att söka dispens hos RAHT för vissa rekommendationer/krav.  Dispens ska ha givits innan parning. Mer om valphänvisning under "Köpa hund"

KOmpletterande rekommendationer beslutade av RAHTs styrelse

  • Importerat föräldradjur ska vara testat för PLL och prcd-PRA efter ankomst till Sverige. 
  • Hund med lindriga ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar eller defekter kan undantagsvis användas under förutsättning dels att hunden inte har kliniska symptom och dels att det leder till ökad genetisk variation i rasen samt att alternativ saknas som t ex felfria syskon till den tilltänkta avelshunden. Detta är en generell rekommendation som gäller alla ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar och defekter oavsett om de finns nämnda i RAS eller det finns särskilda av RAHT beslutade rekommendationer/policyuttalanden.
  • Hjärtsjukdomar är sammantaget den vanligaste dödsorsaken bland hundar och är som regel ärftliga eller förmodat ärftliga. RAHT rekommenderar att alla föräldradjur kontrolleras avseende hjärthälsa via auskultation i samband med patellaundersökning och ögonlysning samt vid vaccineringar eller andra veterinärbesök. Valpar med kvarstående blåsljud efter 6 månaders ålder eller hundar äldre än 6 månader med nytillkommande blåsljud bör ej användas i avel. Hundar med kliniska symptom får ej användas i avel. Hund kan undantagsvis användas under förutsättning att kardiolog intygat att felet inte har fastställts som ärftligt samt att hunden inte har besvär av det. Hunden kan användas i avel endast om det leder till ökad genetisk variation i rasen och att alternativ saknas som t ex felfria syskon till den tilltänkta avelshunden.