Valphänvisningspolicy

Målet för klubbens valphänvisning är att långsiktigt främja en positiv utveckling för rasen genom att hänvisa valpkullar av hög kvalitet från erfarna och kunniga uppfödare.

För att få valphänvisning via klubben krävs att uppfödaren är medlem i SKK och RAHT samt att krav och rekommendationer i RAS följs för den aktuella kullen. I de fall det finns flera ägare av tik eller flera innehavare av kennelnamn ska samtliga vara medlemmar i SKK och RAHT (fullbetalande eller familjemedlem).

SKKs regler och rekommendationer inkl. de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) gäller för både uppfödare och hanhundsägare inom SKK.

Dispensmöjlighet
Om goda skäl finns för avvikelse från rekommendationerna i RAS kan uppfödare få valphänvisning genom att söka dispens hos raskubben vilken ska ha givits innan parning äger rum. Med "goda skäl" avses i princip skäl som handlar om rasens bästa eller enskilda hundars bästa.
 
Tester/undersökningar
Testresultat för PLL och prcd-PRA ska vara skickat till klubbens valphänvisare och resultat från ögonlysning och patellaundersökning ska finnas registrerade i SKK Hunddata. Samtliga tester/undersökningar ska vara genomförda före parning och utförda i Sverige. Inga dispenser ges från krav på hälsotester/undersökningar.
Undantag: Vid parning med utländsk hane i annat land ges generell dispens från krav på hälsotester men endast under förutsättning att tiken är fritestad enl. rekommendationerna i RAS.

För inlånade hundar från annat land gäller samma regler som för svenskägda.

Utställning (gäller för kullar som beräknas födas fr o 1 januari 2019)
Båda föräldrarna ska vara utställda med lägst Very Good vid kvalitetsbedömningen. Utställningsresultat från annat FCI-land eller motsvarande accepteras. Inga dispenser ges från krav på utställningsresultat.
Undantag: Vid parning med utländsk hane i annat land ges generell dispens från utställningskravet under förutsättning att hanen finns i ett land där det inte är möjligt att ställa ut rasen.

För inlånade hundar från annat land gäller samma regler som för svenskägda.

Kompletterande krav för valphänvisning beslutad av RAHTs styrelse
•    Importerat föräldradjur ska vara testat för PLL och prcd-PRA efter ankomst till Sverige. 

Uppfödare och hanhundsägare
Alla uppfödare  och hanhundsägare ska följa  RAS rekommendationer/strategier om inte goda skäl föranleder avvikelser i enstaka fall. Valpköpare ska känna sig trygga med detta!
 
I de fall uppfödare och hanhundsägare väljer att genomföra parning som inte följer regler och rekommendationer och ingen dispens givits gäller nedanstående oavsett om parningen resulterat i valpar eller inte.  Beslut fattas av klubbstyrelsen och gäller från och med det datum styrelsen beslutar.

 • Uppfödare som står med på klubbens uppfödarlista stängs av från listan i 12 månader.
 • Uppfödare som är medlem men inte står med på uppfödarlistan stängs av från tillträde till uppfödarlistan i 12 månader.
 • Kullar efter hanhund som använts vid parning som strider mot regler och rekommendationer stängs av från valphänvisning i 12 månader. Detta gäller oavsett om innehavaren av avelsrätten är medlem eller inte. Innehavare av avelsrätt är antingen hundens ägare, uppfödare som överlåtit hund med bibehållen avelsrätt eller person som tecknat avtal om tillfällig inlåning av hanhund med dess ägare. 

FÖR ATT FÅ VALPHÄNVISNING VID AVVIKELSER FRÅN FÖLJANDE REKOMMENDATIONER I RAS KRÄVS DISPENS

 • Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient på mer än 6,25% ska undvikas. 
 • Upprepning av avelskombinationer bör undvikas.
 • Enskild tik eller hanhund bör inte bli förälder till mer än tre kullar.
 • Rekommenderad lägsta ålder för användning av hanar i avel är 24 månader.
 • Hund med allvarliga eller diskvalificerande fel bör ej användas i avel.

Dispens krävs även för tillämpning av undantagsregler

 • Hund med PL grad 1 får undantagsvis användas, dock endast i kombination med hund utan anmärkning (grad 0/0). OBS Förutsättningen för användande av hund med PL grad 1 är att hunden inte har kliniska symptom.
 • Undantagsvis kan hund med lindrigt navelbråck användas, dock endast under förutsättning att detta leder till ökad genetisk variation i rasen samt att alternativ saknas som t ex felfria syskon till den tilltänkta avelshunden. OBS Med lindrigt navelbråck menas ett bråck som inte besvärar hunden och som är så litet att det är osannolikt att det blir aktuellt med operation.
 • Hundar som är döva på ett öra kan användas undantagsvis och med försiktighet och då endast tillsammans med BAER-testad hund med fullgod hörsel på båda öronen.
   
Kompletterande krav för valphänvisning (RAHT) vilka kräver dispens..  
 • Hund med lindriga ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar eller defekter kan undantagsvis användas under förutsättning dels att hunden inte har kliniska symptom och dels att det leder till ökad genetisk variation i rasen samt att alternativ saknas som t ex felfria syskon till den tilltänkta avelshunden.  OBS Kravet är generellt och gäller ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar och defekter oavsett om de finns nämnda i RAS eller det finns särskilda av RAHT beslutade rekommendationer/policyuttalanden