Rasklubben för Rat- och american hairless terrier kallar härmed medlemmarna  till årsmöte
Datum/tid: Lördag 10 mars 2018 kl. 15.00 Plats: Fyrishov Uppsala, konferensrum K4

Kaffe m dopp serveras fr. 14.30.

Dagordning

1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
12. B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
12. C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13.A. Beslut om antal ordinarie ledamöter i styrelsen.
13.B. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden och motioner.