Välkommen!

Här på RAHTs hemsida får du veta mer om våra två härliga raser, rat terrier och american hairless terrier (AHT). AHT finns även i pälsad variant.

Rahtbloggen är öppen för alla. Trevlig läsning!

Rahtbloggen

Rasklubben för Rat- och American Hairless Terrier

Alla medlemmar är välkomna till extra årsmöte lördagen den 28 november 2020

 Samtliga årsmöteshandlingar finns HÄR

Kallelse och dagordning till RAHT extra årsmöte 2020

Lördagen 28 november, 15:00.
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
 
Revisorerna Daniel Brosius och Madelene Jönér kallar till extra årsmöte för att tillsätta ny styrelse.
 
1.      Justering av röstlängd.
2.      Val av ordförande för mötet. 
3.      Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4.      Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom           rösträknare.
5.      Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
6.      Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
7.      Fastställande av dagordningen. 
8.      Styrelsens balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
9.      Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 
10.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11A. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
11B.  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas                         tjänstgöringsordning.
12.    Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
13.    Beslut om omedelbar justering av punkterna 11 och 12.
14.    Mötet avslutas
 

Årets utställnings- 
och noseworkhund
är inställda pga covid-19

Se vinnarna i
Årets utställningshund 2019
HÄR! 

HÖST!

Stötta våra raser med ditt medlemskap !
Mer info
HÄR

Postadress:
c/o Ellinor Forsberg 
Nygatan 2
268 71 Teckomatorp

webmaster@raht.se

Faktureringsadress:
Helena Borgenstrand, Enocksvägen 7 
59096 Överum

Org.nr: 802475-9931

Ansvarig utgivare:
Ellinor Forsberg utsedd av Myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn:
Rasklubben för rat- och american hairless terrier, raht.se. 

Hantering av personuppgifter