Vår policy för valphänvisning

Målet för klubbens valphänvisning är att långsiktigt främja en positiv utveckling för rasen genom att hänvisa valpkullar av hög kvalitet från erfarna och kunniga uppfödare.

För att få valphänvisning via klubben krävs att uppfödaren är medlem i SKK och RAHT samt att krav och rekommendationer i RAS följs för den aktuella kullen. I de fall det finns flera ägare av tik eller flera innehavare av kennelnamn ska samtliga vara medlemmar i SKK och RAHT (fullbetalan-de eller familjemedlem).

SKKs regler och rekommendationer inklusive de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) gäller för både uppfödare och hanhundsägare inom SKK.

Uppfödare från annat land som har registrerat kennelnamn i egna landets kennelklubb och är medlem i RAHT är också välkommen att annonsera valpar på samma villlkor som svenska uppfödare. 

Dispensmöjlighet
Om goda skäl finns för avvikelse från rekommendationerna i RAS kan uppfödare få valphänvisning genom att söka dispens hos raskubben vilken ska ha givits innan parning äger rum. Med "goda skäl" avses i princip skäl som handlar om rasens bästa eller enskilda hundars bästa.
 
Tester/undersökningar
Testresultat för PLL och prcd-PRA ska vara skickat till klubbens valphänvisare och resultat från ögonlysning och patellaundersökning ska finnas registrerade i SKK Hunddata. Samtliga tester/undersökningar ska vara genomförda före parning och utförda i Sverige. Inga dispenser ges från krav på hälsotester/undersökningar på hundar som är registrerade i SKK.

Undantag: Vid parning med utländsk hane ges generell dispens från krav på hälsotester, men endast under förutsättning att tiken registrerad i SKK är fritestad enligt rekommendationerna i RAS.
Vid inlåning av utländsk tik krävs dispens. 

Importerat föräldradjur ska testas för PLL och prcd-PRA efter ankomst till Sverige oavsett tidigare tester i ursprungslandet. 

Utställning (gäller för kullar som beräknas födas efter 1 januari 2019)
Båda föräldrarna ska vara utställda med lägst Very Good vid kvalitetsbedömningen. Utställningsresultat från annat FCI-land eller motsvarande accepteras. Inga dispenser ges från krav på utställningsresultat.

Undantag: Vid parning med utländsk hane i annat land ges generell dispens från utställningskravet under förutsättning att hanen finns i ett land där det inte är möjligt att ställa ut rasen.
Vid inlåning av utländsk tik gäller samma regler som för svenskägda.

För att få välphänvisning vid avvikelser från följande rekommendationer i RAS krävs dispens.

  • Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient på mer än 6,25% ska undvikas. 
  • Upprepning av avelskombinationer bör undvikas.
  • Enskild tik eller hanhund bör inte bli förälder till mer än tre kullar.
  • Rekommenderad lägsta ålder för användning av hanar i avel är 24 månader.
  • Hund med allvarliga eller diskvalificerande fel bör ej användas i avel.

Dispens krävs även för tillämpning av undantagsregler

  • Hund med PL grad 1 får undantagsvis användas, dock endast i kombination med hund utan anmärkning (grad 0/0). OBS Förutsättningen för användande av hund med PL grad 1 är att hunden inte har kliniska symptom.
  • Undantagsvis kan hund med lindrigt navelbråck användas, dock endast under förutsättning att detta leder till ökad genetisk variation i rasen samt att alternativ saknas som t ex felfria syskon till den tilltänkta avelshunden. OBS Med lindrigt navelbråck menas ett bråck som inte besvärar hunden och som är så litet att det är osannolikt att det blir aktuellt med operation.
  • Hundar som är döva på ett öra kan användas undantagsvis och med försiktighet och då endast tillsammans med BAER-testad hund med fullgod hörsel på båda öronen.
   
Kompletterande krav för valphänvisning (RAHT) vilka kräver dispens..  
  • Hund med lindriga ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar eller defekter kan undantagsvis användas under förutsättning dels att hunden inte har kliniska symptom och dels att det leder till ökad genetisk variation i rasen samt att alternativ saknas som t ex felfria syskon till den tilltänkta avelshunden.  OBS Kravet är generellt och gäller ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar och defekter oavsett om de finns nämnda i RAS eller det finns särskilda av RAHT beslutade rekommendationer/policyuttalanden

Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se